119.00؋
برای اطفالی که تکلیف شب را دوست ندارند.اگر مشکلات ککتب و نوشتن کارخانگی از طرف شب برایتان خوشآیند نیست، حوصله تان را سر میبرد و یا هم عصبانی تان میکند،...
Availability: Out Of Stock
Categories: Dari
Author: الیزبیت وردیک
برای اطفالی که تکلیف شب را دوست ندارند.
اگر مشکلات ککتب و نوشتن کارخانگی از طرف شب برایتان خوشآیند نیست، حوصله تان را سر میبرد و یا هم عصبانی تان میکند، این کتاب خیلی به دردتان میخورد!
کتاب را بخوانید و بخندید، و یاد بگیرید که کارخانگی تان را بی دردسر و آسان بنویسید. به توصیهٔ کتاب عمل کنید و خودتان ببینید مه چقدر موثر اند.
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.