199.00؋
کیناستو، دی له ځان سره راخیستی پیاله څنګ ته کیښوده، پر اوږدو خوښکلیو ځنګنو باندی یی لنډه چارکنجه لمن وغوړوله، پر مخ پراټه څوتاره ویښته يي په ؛ونه او ګړل...
Availability: Many In Stock
Categories: پښتوBest Selling
Author: ارین جلالی

کیناستو، دی له ځان سره راخیستی پیاله څنګ ته کیښوده، پر اوږدو خوښکلیو ځنګنو باندی یی لنډه چارکنجه لمن وغوړوله، پر مخ پراټه څوتاره ویښته يي په ؛ونه او ګړل او په خوږه مسکا يي وویل، نن دی رقیبه یم. ورتهومی ویل، پوهیږی له چاسره مخ کیږی.

د شهادت په ګوته تاوو ویښتان يي شاته وشړل، شونډه يي تر غاش لاندی کړه، د لډو ګاټی یی میدان ته خوشی کړ او ویی ویل...

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.