329.00؋
کرکټ د انګریزانو لوبه ده او وه؛ خو اوس تر فوټبال وروسته په نړی کی دویمه مشهوره لوبه بلل کیږی. د کرکټ د پیل ځای، وخت او تاریخ معلوم دقیق...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingPashto
Author: محمد جعفرهاند
کرکټ د انګریزانو لوبه ده او وه؛ خو اوس تر فوټبال وروسته په نړی کی دویمه مشهوره لوبه بلل کیږی. د کرکټ د پیل ځای، وخت او تاریخ معلوم دقیق معلوم مه دی؛ خو د دغی برخی ډیری تاریخ لیکونکی باورمند دی، چی دا لویه په لومړی ځل په انګلند کی پیل شوی ده...
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.