199.00؋
اوس موږ په قومول سیمه کی یو. چین دا سیمه نیولی ده او تر نیواک وروسته یی د سیمی یو چینایی سپه سالار پری واکمن کړی چی هر ځه د...
Availability: Many In Stock
Categories: پښتوBest Selling
Author: نجیب الکیلانی
اوس موږ په قومول سیمه کی یو. چین دا سیمه نیولی ده او تر نیواک وروسته یی د سیمی یو چینایی سپه سالار پری واکمن کړی چی هر ځه د هغه په خوشه پکی ترسره کیږی... خلک تری بیزاره دی او د قومول مسکین واکمن یوازی په خپله ماڼی کی اوسی چی واکمنی یی یوازی په نامه ده...
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.