169.00؋
ارام می له زړه داسی الوتی و، لکه ونه کی چی په ناستو مرغیو ډز وشی. رښتیا ډز شوی و؛ خو دا ډز د انسانانو شکاریانو کړی و. زما قاضی...
Availability: Many In Stock
Categories: پښتوBest Selling
Author: نعمان دوست

ارام می له زړه داسی الوتی و، لکه ونه کی چی په ناستو مرغیو ډز وشی. رښتیا ډز شوی و؛ خو دا ډز د انسانانو شکاریانو کړی و. زما قاضی ورور يي له دری نورو ملګرو سره ویشتلی و چی د هر یوه په ځاله کی لپه لپه واړه بچی پاتی شول...

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.