169.00؋
یوه بچه می څراغ ولګاوه. وچ ټوخی پسی اخیستی وم. خوب می په سر  شوی و. اوبه می وایښولی. چای می دم کړ پیاله می راته ډکه کړه.دا یی هم...
Availability: Many In Stock
Categories: پښتوBest Selling
Author: اجمل پسرلی
یوه بچه می څراغ ولګاوه. وچ ټوخی پسی اخیستی وم. خوب می په سر  شوی و. اوبه می وایښولی. چای می دم کړ پیاله می راته ډکه کړه.
دا یی هم د مهاجرت ژوند
د تاوده چای غټ غوړپ می وکړ. ستونی می لږ پوست غوندی شو. څراغ می مړ کړ. له کړکی پر دیوال شنه او زیړ...
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.