229.00؋
149.00؋
څنگه چي ځوني تېره سوې ده، نو ښه خو دا ده چي یادونه یې هم له ځانه لیري وشړم. پرېږدئ چي چي د خزان ناځوانه باد مي د ځوانۍ د...
Availability: 1 In Stock
Categories: پښتوBest SellingMEGA SALE
Author: محمود مرهون

څنگه چي ځوني تېره سوې ده، نو ښه خو دا ده چي یادونه یې هم له ځانه لیري وشړم. پرېږدئ چي چي د خزان ناځوانه باد مي د ځوانۍ د پسرلي ښایسته او نازکي پاڼي چي نور یې ژوند پاي ته رسیدلی دی او مړې سوي دي، له ځانه سره د مرگوني افق پر لوري یوسي. په دې فاني نړۍ کي زموږ څخه هیڅ هم نه پاته کیږي مگر پرته له هفه شهکارونو چي موږ یې له ځان څخه پرېږدو. اندیښنو لاسونه سره ورکړي دي او د یووالي سمبول یې جوړ کړی دی. موږ هم لکه بې ځایه خیال له دې فاني نړۍ څخه لکه د یو جسم له منځه تلونکې سایه ورکیږو او له ازل څخه د ابد پر لور گام ږدو.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.