449.00؋
349.00؋
- قناعت وکړه، لکه یو‌ماشوم چې په شیدو‌ رولو کې د یو ساعت ماشوم وي، د پرونۍ ورځې ولږه ترې هېره وي، سبا او د هغه رڼا هم ترې واتې وي. ...
Availability: Many In Stock
Categories: پښتوBest SellingMEGA SALE
Author: دوکتور عائض القرني

- قناعت وکړه، لکه یو‌ماشوم چې په شیدو‌ رولو کې د یو ساعت ماشوم وي، د پرونۍ ورځې ولږه ترې هېره وي، سبا او د هغه رڼا هم ترې واتې وي. 

- نېکپالو خلکو سره ملگری شه، هغه خلک چې له اییه تعای تل خوښ او خوشحاله وي، له بدپالو څخه لرې گرځه، ځکه داسې کس هره ورځ پښیمانه او ځان ته ملامته وي، جکه هغه الله تعالی پر وېش راضي نه وي.

- خپل ژوند د نورو لپاره مه قرباني کوه، له ځانه خراباتي او بدمصرفه مه وجوړوه، ځکه ټول خلک په خپل سوچ او وهم کې د یوې دائرې په څیر تاویږي.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.