199.00؋
149.00؋
 پيشو وويل: کخری ته دی پاک دی؟! داسی مظلومه قواره یی نیولی چی ستا به هم غوسه ورته راشی. چرگی وویل: تر تا خو اوس هم شايسته ده، ورته وګوره...
Availability: 9 In Stock
Categories: Best SellingPashto
Author: لیکوال نصیر احمد احمدی

 پيشو وويل:

کخری ته دی پاک دی؟! داسی مظلومه قواره یی نیولی چی ستا به هم غوسه ورته راشی.

چرگی وویل:

تر تا خو اوس هم شايسته ده، ورته وګوره غټه ده، خو پرون کوچني سپکې سپکه کړه دا زړه دربار رحمدل هم اوږیده

خری وویل:

نو ثه می کرای وای؟

یو ثه زره وره شه.

څنګه؟

اوس به يې ډېر وشایم

پيشو وينې ته وخته سپي ته یی ناره وکړه:

اودز غوري خري کنځلې ورته وکړه
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.