150.00؋
... بعد از خداحافظی با مهمان داران٬‌ منتظر ورود به دکه ای هستم که باید به گذرنامه ام خروجی بزنند٬‌ آنجا دوباره افسر جوانی با اکراه و وقت کشتن خروجی...
Availability: 12 In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: منوچهر فرادیس

... بعد از خداحافظی با مهمان داران٬‌ منتظر ورود به دکه ای هستم که باید به گذرنامه ام خروجی بزنند٬‌ آنجا دوباره افسر جوانی با اکراه و وقت کشتن خروجی میزند و منی که کتاب های بسیاری در بکس روی شانه ام دارم خسته میشوم و نمی توانم تحمل کنم. هی بکس را بگذار زمین و با رفتن یکی به جلو٬ بلند کن و یک متر پیشتر بمان.

سر انجام میرسم به مقابل دکه و افسر جوان که با کبر و غرور گذرنامه ام را میگیرد و نگاهی از سر حقارت می کند. در گذر نامه ام تنها نوشته شده:‌ منوچهر...
میگوید:‌ ((آقا منوچهر! ایران برای چی آمده بودی؟))

با جدیت می گویم: ‌((از طرف رای زنی فرهنگی تان دعوت شده بودم.))
دوباره می پرسد: ((شغلت چیست؟))
برای نخستین بار بعد از نزدیک به ده سال سروکار داشتن با کتاب و ادبیات و رمان و نوشتن و بعد از چاپ سه عنوان کتاب برای نخستین بار می گویم: ((نویسنده))

چهره افسر کمی تغیر میکند و با اندکی مهربانی می گوید: ((سفر خوش.))
لااقل این سفر خوش گفتنش٬ دلم را کمی خوش میکند و دیگر خسته گی مضاعف نمیشود.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.