190.00؋
د پاڼو شمير:١٥٥  “کمپيوټر مې چالان کړ، ايمېلونو ته ورغلم، څلور ايمېله ول. درې دفتري او يو هم ناشناخته. ناشناخته ايمېل مې لومړی وکوت، ليکلي و: _مرم، د ژوند کيسه...
Availability: 10 In Stock
Categories: Best SellingPashto
Author: نصیر احمد احمدي

د پاڼو شمير:١٥٥ 

“کمپيوټر مې چالان کړ، ايمېلونو ته ورغلم، څلور ايمېله ول. درې دفتري او يو هم ناشناخته.
ناشناخته ايمېل مې لومړی وکوت، ليکلي و:
_مرم، د ژوند کيسه مې ليکې؟
ادرس ته مې وکتل، ګډوډ توري ليکل شوي وو. سر مې پسې ونه ګرځاوه، د دفتر ايمېلونه مې ځواب کړل، د مېز پر سر د راډيويي خپرونو پرتومتنونو اصلاح  غوښته.
لس بجې وې، په هماغه ادرس بل ايمېل راغی.
فکر دې وکړ؟
ومې ليکل:
ته څوک يې ؟

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.