کیناستو، دی له ځان سره راخیستی پیاله څنګ ته کیښوده، پر اوږدو خوښکلیو ځنګنو باندی یی لنډه چارکنجه لمن وغوړوله، پر مخ پراټه څوتاره ویښته يي په ؛ونه او ګړل...
199.00؋
Availability: Many In Stock