قصه­هایی­که درین مجموعه گردآوری شده اند عمدتاً از کتاب­های کهن ادبیات دری - فارسی گرفته و بازنویسی شده اند تا به ذوق و سویۀ نوجوانان ما برابر گردند و آنها...
149.00؋
Availability: Out Of Stock