120.00؋
په لومړي ګام کې په هېڅ سلايدي کې باید له بلخو کرښو او په هره کرښه کې له پنځو زیانې کلمې نه وي. په کوچنۍ خونه یا اړو کسانو ته...
Availability: 15 In Stock
Categories: پښتوBest Selling
Author: برایان ټرېسي
په لومړي ګام کې په هېڅ سلايدي کې باید له بلخو کرښو او په هره کرښه کې له
پنځو زیانې کلمې نه وي. په کوچنۍ خونه یا اړو کسانو ته د وینا پر مهال کولای
شئ له ډيرو کرښو يا کليمو کار واخلئ، اړینه نه ده چې ډېرو ټکو ته اشاره وکړي،
باید د هرې موضوع په هکله په خپل وخت خبرې وکړي. هېڅکله دا تېروتنه ونه
کړي چې ټول سلايد ونه اورېدونکو ته په يو ځل ور وښیئ، ځکه اوریدونکي د
.هغو په لوستلو بوختېږي او ستاسو خبرو په ارزښت نه ورکوی.
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.