99.00؋
مترجم: سید محمد حسینی موگلی که یک طفل انسان است توسط گرگ ها در جنگلی در هندوستان پرورش داده شده است. بلوی خرس و بگیرای پلنگ دوستانش هستند، و شیرخان...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: رودیارد کیپلنگ

مترجم: سید محمد حسینی

موگلی که یک طفل انسان است توسط گرگ ها در جنگلی در هندوستان پرورش داده شده است. بلوی خرس و بگیرای پلنگ دوستانش هستند، و شیرخان که یک ببر خشمگین می باشد دشمن آنها است. زندگی موگلی در جنگل مملو از ماجراهای گوناگون می باشد و او با شور هیجان از فرصت ها استفاده می کند تا به قهرمان واقعی جنگل مبدل شود.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.