350.00؋
. کسیي او درسي ادب : دغه برخه په لوست، زده کړه او پلټنه پورې اړه لري چې دې برخې ته د ادب پوهنه ویل کېږي. دغه پوهنه د بليغې...
Availability: 10 In Stock
Categories: Best SellingPashto
Author: پوهنوال محمد رفیق رفیق
. کسیي او درسي ادب : دغه برخه په لوست، زده کړه او پلټنه پورې اړه
لري چې دې برخې ته د ادب پوهنه ویل کېږي. دغه پوهنه د بليغې او ښې وینا
ډولونه په هر حال کې راښيي. ادب د انسان د ژوندانه تفسیر دی
په پښتو ژبه کې د ادب کلیمه په عامه توګه د (ژبوري ) په مانا راغلې چې
ټول علوم و فنون په همدې ژبې سره بیانیږي او پوهول کېږي (. ۷.۲۵)
په دې اړه ګل پاچا الفت هم په ادبي بحثونو) کتاب کې لیکلې دی
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.