239.00؋
دا کتاب له ماشومتو به می له کتاب مطالعي سره جوړه وه، د جیب خرڅ ډیره برخه پیسی می په کتاب اومجلو پیرودلو ورکولی؛ هغه د یوه عالم خبره می...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingPashto
Author: شکور کامران

دا کتاب له ماشومتو به می له کتاب مطالعي سره جوړه وه، د جیب خرڅ ډیره برخه پیسی می په کتاب اومجلو پیرودلو ورکولی؛ هغه د یوه عالم خبره می بیخی په زړه منلی، چی وایی په نړی کی بل داسی خوند نشته...

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.