139.00؋
دی کتاب دومره اغیز راباندی وکړ چی وار به واره می د ژباړی تکل وکړ. هغه روانی ستونیزه چی زموږ هیوادوال یی لری، د اندیښنو پیټی چی ټول عمر يي...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingPashto
Author: ایکهارت تولی
دی کتاب دومره اغیز راباندی وکړ چی وار به واره می د ژباړی تکل وکړ. هغه روانی ستونیزه چی زموږ هیوادوال یی لری، د اندیښنو پیټی چی ټول عمر يي نارینه او شځه پر اوږو وړی باید له منخه لاړ شی. نو لوستو هیوادوالو ته یی ړ لوستلو سپارشتنه کوم. په دی هیله چی اندیشنه، ځور، کورنی ستونزي او ټولینزی ناخوالی یی حل شۍ...
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.