299.00؋
په دی کتاب کی د نولسمی، شلمی او یو ویشتمی پیړی ۲۶ هغه لنډه کیسی دی چی په نړیوالو ادبیاتو کی کم ساری بلل شوی دی. ایمل پسرلی د دغو...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingPashto
Author: ایمل پسرلی

په دی کتاب کی د نولسمی، شلمی او یو ویشتمی پیړی ۲۶ هغه لنډه کیسی دی چی په نړیوالو ادبیاتو کی کم ساری بلل شوی دی.

ایمل پسرلی د دغو کیسو کیسه کړی او له ځینو معاصرو بهرنیو لیکوالو سره پری غیږیدلی هم دی. دا کیسی د لنډو کیسو د خورا مهمو لیکوالو په قلم لیکل شوی.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.