119.00؋
کیسه د انسانی ژوند د تربیت یوه بنسټیزه خوا په خپله غیژه کی رانغاړی. د ادب په لمن کی د کیسي ریښی ډیری ژوری دی که ډیره په دی خبره...
Availability: Many In Stock
Categories: پښتوBest Selling
Author: داکتر بهاالدین

کیسه د انسانی ژوند د تربیت یوه بنسټیزه خوا په خپله غیژه کی رانغاړی. د ادب په لمن کی د کیسي ریښی ډیری ژوری دی که ډیره په دی خبره د غلو خواته لاړ نشم تو زه وایم چی د نثری تخلیقی ادب ټول ژانرویپه نه یو نه یوه ډول د کیسی عنصر په خپل ځان کي مخکی وړی او په همدی لامل یی انسان ولولی...

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.