درین کتاب که به وسیلۀ داکتر آرلی لیووَن به زبان انگلیسی نوشته و توسط آقایان هریک همایون هوتک به زبان دری و محمد نبی تدبیر به زبان پشتو ترجمه گردیده...
119.00؋
Availability: Out Of Stock