119.00؋
له ۱۳۸۰ ه ل کال راهیسی په شمیره دولتی او نادولتی موسسات کی په ښوونیزو، روزنیزو، ژوزنالستیکو، مدیریتو، بهرنیواړیکو. مالی او اداری، د پروژو او برنامه جوړونی، رهبری،  سیاسی، ټولنیزو،...
Availability: Many In Stock
Categories: پښتوBest Selling
Author: پوهنمل عبدالجبار څپاند
له ۱۳۸۰ ه ل کال راهیسی په شمیره دولتی او نادولتی موسسات کی په ښوونیزو، روزنیزو، ژوزنالستیکو، مدیریتو، بهرنیواړیکو. مالی او اداری، د پروژو او برنامه جوړونی، رهبری،  سیاسی، ټولنیزو، علمی او فرهنګی برخوکی دندی ترسره کړی دی، اوسمهال د کابل ښوونی او  روزنی پوهنتون دژیو او ادبیاتو پونځی د پشتو څانګی مشردیږ
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.