239.00؋
189.00؋
بوړبوکی له ځان سره خاوری او خځلی راټولولی... کله چی په دشته کی ولاړی ونی ته ورنژدی شوه٬ یوه هلک منډه کړه او له خولی څخه یی یوه چیغه راووته:...
Availability: 10 In Stock
Categories: Best SellingPashto
Author: نصر احمد احمدی

بوړبوکی له ځان سره خاوری او خځلی راټولولی...
کله چی په دشته کی ولاړی ونی ته ورنژدی شوه٬ یوه هلک منډه کړه او له خولی څخه یی یوه چیغه راووته:

هله پیریان!

یوی نجلی په بیړه بوړبوکی ته وکتل٬ رنګ یی ژیړه شو٬ څو ګامه یی واخیستل٬ ولیده او په تاویدونکو خاورو کی پټه شړه بوربکی څو دوری وخوړیږ بیا د دنګرو میرو او اوزو په منځ کی تاو راتاو شوه او خپله مخه یی و نیوله...


 

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.