149.00؋
ټوله ښکاره ده چی هر انسان د زلمیتوب له پړاوه تیریږی، دا چی دا یو پړاو دی، نو لنډمهالی پړاو دی، ډیر مهمه دا ده چی په اړه یی همدا...
Availability: Many In Stock
Categories: پښتوBest Selling
Author: دوکتور عبدالکریم بکار
ټوله ښکاره ده چی هر انسان د زلمیتوب له پړاوه تیریږی، دا چی دا یو پړاو دی، نو لنډمهالی پړاو دی، ډیر مهمه دا ده چی په اړه یی همدا فکر وکړو؛ ځکه چی موږ ته یی د زغمو غښتلی توان راکوی، همدارنګه د لا غوره کیدو هیله رابښی...
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.