199.00؋
۱۲۷ صفحه  می خواستم شما را ­برای دلم داشته باشم٬ نه برای هوس هایم که دیگر از من فرار کرده اند. هوس ها در من مرده اند. می خواستم باری...
Availability: 15 In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: منوچهر فرادیس
۱۲۷ صفحه
 می خواستم شما را ­برای دلم داشته باشم٬ نه برای هوس هایم که دیگر از من فرار کرده اند. هوس ها در من مرده اند. می خواستم باری همیشه تو را در کنارم داشته باشم. وقتی که شب خواب می کردم. عطر نفس های تو می بود روی تختم. دوست داشتم که عاشقانه شب را در کنارت سحر می کردم. فردا وقتی از خواب بیدار می شدم تو را در کنارم می داشتم و برای تو این قلب می تپد و کار می کرد٬ اما افسوس که نشد. زمانی هم که پریوش عروسی کرد٬ بارها تصمیم گرفتم که از تو خواستگاری کنم٬ اما خبر آمدن مسعود و فشار وجدانی٬ هرگز به من مجالی برای اندیشیدن در این باره نداد. نمی خواهم بیش تر از این ناراحت شوی٬ با گپ های این آواره. چیزهای زیادی در این دل دیوانه و بی هیچ دیوانه خانه ای بود و هست که باید می گفتم٬ اما افسوس که حالا دیر شده٬ خیلی هم دیر! تو تنها امیدم برای زنده ماندن در این شهر غریب و غربت کده بودی. کاش سال ها قبل همدیگر را میدیدیم
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.