- قناعت وکړه، لکه یو‌ماشوم چې په شیدو‌ رولو کې د یو ساعت ماشوم وي، د پرونۍ ورځې ولږه ترې هېره وي، سبا او د هغه رڼا هم ترې واتې وي. ...
449.00؋
349.00؋
Availability: Many In Stock