189.00؋
د کابل د ښار فضا دود او باروتو په سر اخستی وه. د مجاهدينو له سنګرونو نه راکټونه رتله د کابل د ښار د بې دفاع اوسېدونکو کورونه به يي...
Availability: 10 In Stock
Categories: Best SellingPashto
Author: عطاءالله ناصری
د کابل د ښار فضا دود او باروتو په سر اخستی وه. د مجاهدينو له سنګرونو نه راکټونه رتله د کابل د ښار د بې دفاع اوسېدونکو کورونه به يي په لمبو سوځول. له کابل نه د سکاد او رګانو توغندي د اطرافي سيمو اوسيدونکو کورونه دړې وړې کړه. داور او وینو ویالې هرې خوا بهیدې
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.