220.00؋
اگر قرار بود در یک جزیرهٔ دور افتاده با یک کشتی شکسته و به گل نشسته تنها باشم، اگر میتوانیتم فقط یک کتاب همراه داشته باشم، قطعأ کتاب شفای زندگی لوئیز هی...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: لوئیزال. هی

اگر قرار بود در یک جزیرهٔ دور افتاده با یک کشتی شکسته و به گل نشسته تنها باشم، اگر میتوانیتم فقط یک کتاب همراه داشته باشم، قطعأ کتاب شفای زندگی لوئیز هی را انتخاب میکردم.

این اثر نه تنها گوهری با ازرش از معلمی بزرگ و فرهیخته است، بلکه با بیان بسیار قوی اش و اینکه یکی از بزرگان نویسندگی است، به ازرشش می افزاید.

لوئیز در این کتاب جدید و فوق العاده اش گوشه هایی از سفرهایی به نقاطی که در آن جا به تکامل رسیده را در اختیار ما میگذارد.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.