249.00؋
ترجمه: فرشته افسری طاعون رمانی است که نوشته آلیر کامو که در سال ۱۹۴۷ به چاپ رسید. رمان از زده آثار اگزیستانسیالیستی شمرده می شود. نوسینده در مورد این اثر...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: آلیر کامو

ترجمه: فرشته افسری

طاعون رمانی است که نوشته آلیر کامو که در سال ۱۹۴۷ به چاپ رسید. رمان از زده آثار اگزیستانسیالیستی شمرده می شود. نوسینده در مورد این اثر در نامه ای به رولان بارت می نویسد: در مقایسه با رومان بیگانه، طاعون بی گفتگو گذاری است از سرکشی انفرادی به جهان اجتماعی، اجتماعی که باید در مبارزه هایش شرکت کرد. اگر از بیگانه تا طاعون راهیی در راستای تحول باشد، این تحول در جهان همبستگی و مشارکت است.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.