119.00؋
له وسپنیز چادر څخه جوړ ور می ټیله کړ، پر شا ولاړ ، غګګګ له دیوال سره ولګیده. سر می ټیت کړ ، ننوتم.د تاکونو لښتی د باغ تر نیمایی...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingPashto
Author: اصف مشال

له وسپنیز چادر څخه جوړ ور می ټیله کړ، پر شا ولاړ ، غګګګ له دیوال سره ولګیده. سر می ټیت کړ ، ننوتم.
د تاکونو لښتی د باغ تر نیمایی پوری لغړی ولاړی وی، له نیمایی وروسته د تاکونو پاڼی مخ په ژیړیدی وی. د باغ په بل سر کی مالونه څریدل : یو یو وار به کومی میږی د تاک د سر په شنو پاڼو پسی سونډک وغځاره...

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.