200.00؋
۳۳۵ : د پاڼو شمير د ژوندانه پر ستونزو د بريالي کيدو لارښود دا کتاب په دې موخه ليکل سوي تر څو د هغه تخنيكيونو وړانديز وکړي او هغه بيلګي ...
Availability: 10 In Stock
Categories: Best SellingPashto
Author: KabulReads - Online Bookstore
۳۳۵ : د پاڼو شمير
د ژوندانه پر ستونزو د بريالي کيدو لارښود
دا کتاب په دې موخه ليکل سوي تر څو د هغه تخنيكيونو وړانديز وکړي او هغه بيلګي  وښيي  چې ښيي  تاسو اړ نه ياست له کوم څه نه ماته وخورئ. چې کولای سئ دماغي  سکون ولرئ ، ښه روغتيا ولرئ او هيڅکله د انرژي د جريان له دريدو سره مخ نه سئ. که تاسو دا کتاب په بشپړ ډول ولولئ،  مفهوم يې درک کړئ، او هغه فارمولې په درست ډول عملي  کړئ نو په ځان کي  به ژور سمون راولي.
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.