399.00؋
کتاب مدیریت عمومی که نخسین بار در اسفند ۱۳۷۶ منتشر شد، حاصل عمری پژوهش و تدریس دکتر سید محمد الوانی،  چهره ماندگار مدیریت ایران است. کتاب مدیریت عمومی در این...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: دکتر سید مهدی الوانی

کتاب مدیریت عمومی که نخسین بار در اسفند ۱۳۷۶ منتشر شد، حاصل عمری پژوهش و تدریس دکتر سید محمد الوانی،  چهره ماندگار مدیریت ایران است. کتاب مدیریت عمومی در این مدت ۶ بار مورد تجدید نظر قرار گرفته و حسب ضرورت فصولی به آن افزوده و یا مطالبی از آن حذف شده است.

در این چاپ که سومین ویرایش اساسی کتاب است ضمن اصلاح و تنقیح کلیه فصل ها مباحث جدیدی بر فصول برنامه ریزی استراتژیک، کنترول و سازماندهی افزوده شده و طی ضمیمه ای دیدگاه های پست مدرنیسم در مدیریت نیز مورد بحث قرار گرفته است.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.