100.00؋
ما په خپل ذهن کې کرل ربیل چې يوازې څیل شیان راټول کړم. د نوي ځای کیلی را واخلم او د زاړه ځای څښتن ته خپلي کیلی ور وسپارم، توي...
Availability: 9 In Stock
Categories: Best SellingPashto
Author: داریوس فرو
ما په خپل ذهن کې کرل ربیل چې يوازې څیل شیان راټول کړم. د نوي ځای کیلی را
واخلم او د زاړه ځای څښتن ته خپلي کیلی ور وسپارم، توي کور ته لاړ شي، او پر
نتفلیکس یو څه وگورم. ما تمه لرله چې دا هر څه به په يوه ورځ کې وکړم .
خو وروسته ټول پلان گډوډ شو، زما د نوي کور څښتنې په وروستی شبیه کی خپل تصميم
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.