179.00؋
هیچ اصول بنادین جدیدی وجود ندارد، حقیقت چیز جدیدی نیست بلکه پیر و کهنه است. شما باید به کسانی که میگویند بیایید عتیقه های دست ساز را ببینید شک کنید چون...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: جیم راین

هیچ اصول بنادین جدیدی وجود ندارد، حقیقت چیز جدیدی نیست بلکه پیر و کهنه است. شما باید به کسانی که میگویند بیایید عتیقه های دست ساز را ببینید شک کنید چون اگر عتیقه است تو نمیتوانی آن را ساخته باشی. هر که به مردم خدمت کند خود را در راه بزرگی و عظمت، ثروت، رضایت و اعتبار و لذت قرار میدهد، مطالب سبک را نخوانید چون ممکن است با آنها سرگیرم شوید ولی رشد نمی کنید. آرزو نکنید که مسائل آسان تر باشند بلکه آرزو کنید شما بهتر شوید.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.