199.00؋
139.00؋
مشت اعتیاد  په دې ځای کې به د بریا د ډېر مهم راز په هکله بحث وکړو. دا راز خان په ایندورفينو اعتیاد ول دي چي په وجود کې مثبت...
Availability: 9 In Stock
Categories: پښتوBest SellingMEGA SALE
Author: پریان ټرېسي
مشت اعتیاد
 په دې ځای کې به د بریا د ډېر مهم راز په هکله بحث وکړو. دا راز خان
په ایندورفينو اعتیاد ول دي چي په وجود کې مثبت احساسات راپاروي. د
عادت له مخي په کارونه ژر پیلوئ او په چټکۍ به يې سر ته رسوئ. ډېر
.از به په بریا روود سئ
اغیز موندل، بریا خپلول او هغسي شخصیت جوړ بدل جی غوښتنه
ولري ځانګړي طریقې عملي کولو ته اړتيا لري. په دې طريقه کي د هغو
بریاوو او لاسته راوړنو په هکله په دوامداره توګه فکر کېږي چي د بریا خپلولو
په پایله کې بې حاصلولای سو، ځان داسی تصور کړی چي گويا ډير مهم
کارونه په لفلي وخت کې په ښه ډول سر ته رسوي
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.