119.00؋
له یو شپون سره یو پسه، یو لیوه او یوه کوټه واښه دی، هغه باید له سیند څخه په یوه بیړی کی چی د هغه په ګدون تر دوو شیانو...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingPashto
Author: انتشارات سروش

له یو شپون سره یو پسه، یو لیوه او یوه کوټه واښه دی، هغه باید له سیند څخه په یوه بیړی کی چی د هغه په ګدون تر دوو شیانو زیات وزن نه شی وړلای، تیر شی. شپون څنګه پسه، لیوه او واښه و سیند بلی غاړی تع داسی واړوی چی پسه، واښه او لیوه، پشه نه خوری؟ 

نه لاس لری نه پښه، نه هم وزر خو بیا د آسمان پر لور خیژی دا به څه وی؟ ...

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.