99.00؋
«وحشي زاڼې» د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د اخلاقي او روزنیزو کېسو یوه ټولګه ده. په دې ټولګه کې ناپوهه بیزو، پک هلک، سره زر او محبت، هغه خر...
Availability: Many In Stock
Categories: پښتوBest Selling
Author: رحمت انتشارات

«وحشي زاڼې» د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د اخلاقي او روزنیزو کېسو یوه ټولګه ده. په دې ټولګه کې ناپوهه بیزو، پک هلک، سره زر او محبت، هغه خر چي زمری شو، او داسې نورې کېسې لیکل شوي دي. انساني ارزښتونو ته درناوی، تواضع او عاجزي، عزت او مهرباني هغه درسونه دي چې ماشومان یې د دې کتاب له کېسو څخه زده کوي. دا کېسې د انګلیسي متن تر څنګ په پښتو او دري هم ژباړلې شوي دي.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.