159.00؋
د کافکا اثار او پنځونی یو وار بیا لرِغونه اساطیر او ر پرومته، آدم او د بودا هیری شوی کیسی راژوندی کوی. کافکا جنت لومړی ګناه او د آزادی پایله،...
Availability: Many In Stock
Categories: پښتوBest Selling
Author: فرانز کافکا

د کافکا اثار او پنځونی یو وار بیا لرِغونه اساطیر او ر پرومته، آدم او د بودا هیری شوی کیسی راژوندی کوی. کافکا جنت لومړی ګناه او د آزادی پایله، د بشریت سرغړاوید عادی او معمولی حقایقو په ټوګه دی دنیا نه راوړی او ژوندی کوی یی.

د عادی او غیر عادی ترمنځ واټن له منخه وړی...

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.