370.00؋
249.00؋
تیکاومن حکومتونه هغه دی٬ چی تر ولسونه شاه ولاره وی. په نری کی به داسی دیری کمی بیلگی ومومی٬ چی د ولس له ارادی پرته دی د حکومت ارابه چلیدلی...
Availability: 1 In Stock
Categories: پښتوBest SellingMEGA SALE
Author: ضیاالحق وزیری

تیکاومن حکومتونه هغه دی٬ چی تر ولسونه شاه ولاره وی. په نری کی به داسی دیری کمی بیلگی ومومی٬ چی د ولس له ارادی پرته دی د حکومت ارابه چلیدلی وی. ځواب ویونکی حکومت له ولس سره تړلی وی او همدا له ولس سره د حکومتونو د تړاو اصل دی

دا کتاب ۵ کلن مزل نومیړی  چی په پشتو او دری لیکل شوی٬ پکی د ولسمشر غنی د تیر کمپاین منشود د تمام٬ نا تمام او تر لاس لاندی فصل علمی څیرنه شوی دیږ

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.