ارام می له زړه داسی الوتی و، لکه ونه کی چی په ناستو مرغیو ډز وشی. رښتیا ډز شوی و؛ خو دا ډز د انسانانو شکاریانو کړی و. زما قاضی...
169.00؋
Availability: Many In Stock