229.00؋
ترجمه: مهدی لطیفی این کتاب با نام چهار میثاق، بر گرفته از آموزه های تولتک، مردانی از تبار بومیان مردم امریکاست که در مسیر سعادت و شقاوت در زندگی را...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: دون میگوئل روئیز

ترجمه: مهدی لطیفی

این کتاب با نام چهار میثاق، بر گرفته از آموزه های تولتک، مردانی از تبار بومیان مردم امریکاست که در مسیر سعادت و شقاوت در زندگی را از گذر توافقات فکری و روحی ادمی تعریف میکند. از نظر یک تولتک اگر زندگی رو به شقاوت میرود، پس آدمی به ناچار گرفتار توافقاتی است که از گذشتگان به ارث برده است، اما چون ذات آدمی بر دگرگونی است، لذا تحمل شقاوت بر مردمان را عیب می داند. برای تولتک ها خوشبختی میسر نمی شود مگر به واسطه درهم شکستن توافقات زندگی گذشته و بنا نهادن میثاق نو برای درک آزادی و خوشبختی راستین.

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.