199.00؋
هغه کتاب چی په نړی کی څه باندی ۵۰ ملیونه ټوکه پلورل شوی او د ملیونونو انسانانو ژوند يي بدل کړی دی. ډاکترانو راته وویل چی سرطان لری؛ په لومړیو...
Availability: Many In Stock
Categories: Best SellingPashto
Author: لویس ایل هی

هغه کتاب چی په نړی کی څه باندی ۵۰ ملیونه ټوکه پلورل شوی او د ملیونونو انسانانو ژوند يي بدل کړی دی.

ډاکترانو راته وویل چی سرطان لری؛ په لومړیو کی وارخطا شوم، خو وروسته وروسته می د ذهنی او جسمی تمرین په مرسته ځان  له دی مرګونی ناروغی وژغوره او په نړی کی ډیرو نورو ته سرمشق شوم.

لیکواله

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.