180.00؋
     ۱۲۷ صفحه از متن کتاب ربابه خاموش بود. بعد٬ آهسته روی دو زانو نشست چادرش را از زمین برداشت و به کمرش بست. کفش های پاشنه بلندش را از...
Availability: 11 In Stock
Categories: Best SellingDari
Author: ره نورد زریاب

 

 

 ۱۲۷ صفحه

از متن کتاب

ربابه خاموش بود. بعد٬ آهسته روی دو زانو نشست چادرش را از زمین برداشت و به کمرش بست. کفش های پاشنه بلندش را از پاهایش کشید. موهایش را زیر آن نوار سپید مرتب کرد و برخاست

پنداشتم که می خواهد برای رفتن آماده گی بگیرد؛ اما٬ او کمی دور رفت. درست زیر تک درخت توت ایستاد. لختی بی حرکت ماند. بعد٬ دیدم که پاهایش بر زمین می خورند: رقصی را آغاز کرده بود

من٬ مات و مبهوت٬ کنار گور مادرش نشسته بودم و او٬ بی آن که سخنی گوید؛ بی آن که صدایی برآورد؛ بدون ساز و حتی بی آن که زنگی به پاهایش بسته باشد٬ به روی زمین ناهموار٬ در میان تاریکی شب و در سکوت یک زمین ناهموار٬ در میان تاریکی شب و در سکوت یک گورستان سرد و خاموش٬ پای کوبیی را آغاز کرد

We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.