249.00؋
یونگ از متنفذترین متفکران روانشناسی است و مانند فروید،مرزهای معهود این رشته را در نوردید و روان شناسی را با علوممختلفی، از ادبیات و اسطوره شناسی گرفته تا باستان شناسی...
Availability: Many In Stock
Categories: دریBest Selling
Author: آنتونی استور
یونگ از متنفذترین متفکران روانشناسی است و مانند فروید،
مرزهای معهود این رشته را در نوردید و روان شناسی را با علوم
مختلفی، از ادبیات و اسطوره شناسی گرفته تا باستان شناسی و خرد
کهن پیوند داد. او در حوزه روان درمانی به تجربه های شگرفی دست
یافت و میراث فکری عظیمی از خود بر جای گذاشت. یونگ در
زمانهای مدافع معنویت شد که تأكید بر ساحت جسمی و و کالبدشناختی
آدمی، سکه رایج محافل علمی بود. از این حیث، ساحت نظری او
تقابل تأمل برانگیزی با بسیاری از نگاه های متداول به دنیای درون
آدمی دارد. کتاب حاضر به رغم حجم مختصرش، می کوشد تا کلیتی
از نظریه های یونگ به دست دهد. نگاه نقادانه آنتونی استور به یونگ
و تطبيق (و نه تلفيق) آثار او با دیگر نظریه های روان شناسی، به
خصوص نظریه کلاین، سبب شده تا بتواند به ارزیابی متفاوتی دست
یابد و خواننده را به تأمل بیشتر و کاربست خلاقانه تر دانسته هایش،
چه درباره یونگ و چه درباره دیگر رویکردها بر انگیزد.
کتاب یونگ تا امروز یکی از بهترین مداخل آشنایی با زندگی و
آثار کارل گوستاو یونگ باقی مانده و در بسیاری از مؤسساتی که
میراث دار اندیشه های اویند، تدریس می شود.
We deliver within 24 hours but our deliveries may sometimes take longer for various reasons. Including roadblocks, government holidays, and natural disasters. In any of these cases, we will notify our customers. Orders below 400 AFN are charged 60 AFN as a delivery fee in Kabul. And orders above 400 AFN are delivered for free of charge in Kabul. For provincial orders, our prices vary.